34-Muxiang Kang , Taiwan, Infinite life- Nicole Weber