34-bis-Muxiang Kang, Taiwan, Ru-yi-Life, Nicole Weber